• ماهان
ایام هفته 10:45 _ 7:30 18:15 _ 15:15 21:30 _ 18:30
شنبه شیمی پایه تا کنکور (لطفی نیا) فیزیک پایه تا کنکور (کرمی)
ریاضی عمومی و ریاضی پایه (ملک نیازی)
یکشنبه زبان پایه تا کنکور (تکذبانی)
ریاضیات گسسته و جبر و احتمالات (منصف)
فیزیک پایه تا کنکور (یحیوی)
ریاضی عمومی و ریاضی پایه (خوانچه زر)
هندسه تحلیلی و هندسه 1و2 (ناصر)
شیمی پایه تا کنکور (لطفی نیا)
دوشنبه عربی پایه تا کنکور 18:15 _ 17:15
(هورفر)
زبان پایه تا کنکور 20:30 _ 19 (اناری)
سه شنبه فیزیک پایه تا کنکور (یحیوی)
شیمی پایه تا کنکور (شیخ الاسلامی)
عربی پایه تا کنکور 16:30 _ 15 (ایادفیلی)
مشاوره و برنامه ریزی 18:15 _ 16:45
(سرورپور)
زیست پایه تا کنکور (آرام فر)
دیفرانسیل و حسابان (فولادیان)
چهارشنبه زبان پایه تا کنکور 14:45 _ 13:15
(جلالی)
عربی پایه تا کنکور 16:30 _ 15 (بوذری)
معارف پایه تا کنکور 18:15 _ 16:45
(فردی)
ادبیات پایه تا کنکور (شاپوران)
پنجشنبه فیزیک پایه تا کنکور
(خسروی منش)
13:15 _ 10:15
شیمی پایه تا کنکور 16:15 _ 13:15
(لطفی نیا)
فیزیک پایه تا کنکور 16:15 _ 13:15
(باستی)
ریاضی عمومی و ریاضی پایه 19:30 _ 16:30 (خوانچه زر)
دیفرانسیل و حسابان 19:30 _ 16:30
(مهربان)